សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលនៃការធ្វើកោសល្យវិច័យ

14 កញ្ញា 2018 ម៉ោង 09:34

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលនៃការធ្វើកោសល្យវិច័យ

ការប្រកាសលទ្ធផលថ្មី សម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ នៅថ្ងៃ ទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ តាមរយៈទំព័រហ្វេកប៊ុកផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នៅតាមមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា

 

 

មតិយោបល