បញ្ជីរាយនាមនៃការបញ្ចប់តំណែងរដ្ធលេខាធិការគ្រប់រូប នៃក្រសួង និងរដ្ធលេខាធិការដ្ធាន នៃរាជរដ្ធាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបានទទួលការតែងតាំង មុនថ្ងៃទី ០៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨

07 កញ្ញា 2018 ម៉ោង 14:13

បញ្ចប់តំណែងរដ្ធលេខាធិការគ្រប់រូប នៃក្រសួង និងរដ្ធលេខាធិការដ្ធាន នៃរាជរដ្ធាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបានទទួលការតែងតាំង មុនថ្ងៃទី ០៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ និងតែងតាំងឥស្សរជន ជារដ្ធលេខាធិការ នៃក្រសួង និងរដ្ធលេខាធិការដ្ធាន នៃរាជរដ្ធាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ ៖

 

មតិយោបល