សមាសភាព រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៦៖ រដ្ឋមន្រ្តីទាំងអស់ កាន់មុខតំណែងដដែល និងដំឡើងងារ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី៣រូប បន្ថែមទៀត

06 កញ្ញា 2018 ម៉ោង 09:52

សមាសភាព រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៦៖ រដ្ឋមន្រ្តីទាំងអស់ កាន់មុខតំណែងដដែល និងដំឡើងងារ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី៣រូប បន្ថែមទៀត

ប្រភពពី៖ https://www.dap-news.com

មតិយោបល