ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ ទឹកជំនន់ សម្រាប់ ថ្ងៃទី ១៦កក្កដា

16 កក្កដា 2018 ម៉ោង 09:34

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ ទឹកជំនន់ សម្រាប់ថ្ងៃទី ១៦កក្កដា

ប្រភពពី ដើមអម្ពិល

មតិយោបល