ឈប់មានលេសចាំថ្ងៃស្អែក ខាងស្អែក ថ្ងៃក្រោយ អាទិត្យក្រោយ ខែក្រោយ ឆ្នាំក្រោយ..... ថ្ងៃដែរល្អបំផុតនោះគឺថ្ងៃនេះ។

03 កញ្ញា 2018 ម៉ោង 09:15

ឈប់មានលេសចាំថ្ងៃស្អែក ខាងស្អែក ថ្ងៃក្រោយ អាទិត្យក្រោយ ខែក្រោយ ឆ្នាំក្រោយ..... ថ្ងៃដែរល្អបំផុតនោះគឺថ្ងៃនេះ។

ប្រភពពី Bunteth Teom

មតិយោបល