សន្ធិសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពី ព្រឹត្តិការណ៍ ហ្វេសប៊ុកសប្បុរសធម៌ លើកទី១ ក្រោមប្រធានបទ «ទេសចរណ៍ បរិស្ថាន សប្បុរសធម៌» ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ (ខេត្តសៀមរាប) និងសមាគមន៍ខេត្តកែប ថ្ងៃពុធ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

26 Sept 2018 17:56

សន្ធិសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពី

ព្រឹត្តិការណ៍ ហ្វេសប៊ុកសប្បុរសធម៌ លើកទី១

ក្រោមប្រធានបទ «ទេសចរណ៍ បរិស្ថាន សប្បុរសធម៌»

ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ (ខេត្តសៀមរាប) និងសមាគមន៍ខេត្តកែប

ថ្ងៃពុធ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

 

មតិយោបល