បុគ្គល​ខុស​តិះដៀល​ត្រឹម​បុគ្គល​បាន​ហើយ​ កុំដៀល​ដល់​សង្ឃ​ ព្រោះ​សង្ឃ​បាន​ដល់​(អរិយសង្ឃ)និង​(សម្មតិសង្ឃ)ដូច្នោះ​មិន​ត្រូវ​ដៀល​ដល់​សង្ឃ​ទេ​បាប។

03 Sept 2018 11:34

បុគ្គល​ខុស​តិះដៀល​ត្រឹម​បុគ្គល​បាន​ហើយ​ កុំដៀល​ដល់​សង្ឃ​ ព្រោះ​សង្ឃ​បាន​ដល់​(អរិយសង្ឃ)និង​(សម្មតិសង្ឃ)ដូច្នោះ​មិន​ត្រូវ​ដៀល​ដល់​សង្ឃ​ទេ​បាប។

ប្រភពពី៖ FB: Chhon Bunhea

មតិយោបល